Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Nadiro A/S, Dansk Beholder Test CVR. 32 162 592

Anvendelse og aftalegrundlag:

Disse handelsbetingelser finder anvendelse på alle ydelser og går forud for købers eventuelle indkøbs- og / eller forretningsbetingelser. Fravigelser kræver skriftligt samtykke.

Tilbud og pris:

Hvis andet ikke er aftalt, finder DBT`s til enhver tid gældende prisliste anvendelse. Offentliggjort på hjemmesiden.

Alle priser er eksklusive moms og andre offentlige afgifter. DBT tager forbehold for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale eller for eventuelle fejlfortolkninger af de heri givne oplysninger.

Fortrolighed: 

Viden og observationer som DBT kommer i besiddelse af under samarbejdet med kunden, vil blive behandlet fortroligt. DBT kan dog ifølge loven være forpligtet til at udlevere fortrolige oplysninger til myndighederne, herunder DANAK og Arbejdstilsynet. I sådanne situationer vil kunden blive informeret og DANAK vil være omfattet af reglerne om fortrolighed.

DANAK har jf. gældende regler ret til at få udleveret inspektionsrapporter.

Ordre:

En ordre er først bindende når kunden har modtaget et ordrenummer (evt. pr telefon) fra DBT

Levering og forsinkelse:

Medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd, leveres emner der skal efterses tømte og uden tryk, på DBT’s lageradresse. Enhver forsendelse sker for kundens regning og risiko.

DBT er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det dokumenteres, at DBT eller andre for hvem DBT er ansvarlig, har udvist grov uagtsomhed.

DBT er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab eller tredjemands tab.

Annullering og ændring:

Annullering, ændringer og / eller tilføjelse til ordrer skal være skriftlige og kan kun accepteres, hvis leverancen efter DBT`s skøn ikke er for fremskreden.

Betaling:

Betalings betingelser er netto 8dage.

Erlægger kunden ikke betalingen til forfaldstid, er DBT berettiget til at beregne sig morarenter af det forfaldne beløb. Renten udgør p.t. 2 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige restbeløb. Der beregnes gebyr på Dkr. 150,00 for rykkere og andre opgørelser. DBT er ved forsinkelse med betaling berettiget til at hæve samtlige indgåede aftaler eller holde varer tilbage for andre indgåede aftaler, så længe betaling ikke er indgået.

Reklamation :

Kunden skal kontrollere og undersøge emner der er blevet efterset straks ved modtagelsen. Reklamationer over mangler eller skader skal meddeles DBT skriftligt og senest 8 dage efter modtagelsen. Er der synlige skader på varen, skal reklamation ske senest dagen efter modtagelsen.

Hvis de returnerede emner viser sig at være blevet beskadiget mens de har været i DBT`s varetægt, påtager DBT sig, efter eget valg, at udbedre skaden, ved at ombytte det beskadigede eller på anden måde at holde kunden skadesløs.

Ved afhjælpning og ombytning skal kunden returnere det / de beskadigede emner.

Udover det ovenfor anførte kan kunden ikke rejse krav af nogen art mod DBT.

Foreligger der trods reklamation ikke en skade for hvilken DBT er ansvarlig, har DBT krav på at blive godtgjort enhver udgift og at få erstatning for ethvert tab afholdt eller lidt af DBT som følge af reklamationen.

DBT hæfter ikke for skader og mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller øvrigt forsømmelse hos andre end DBT.

DBT hæfter ikke for driftstab, avancetab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

Garanti:

DBT garanterer ved udfærdigelse af certifikat, for gennemført visuel inspektion, trykprøvning og mærkning af flaskerne ift. gældende lovgivning i Europa.

Kan flasken ikke godkendes vil den blive ubrugeliggjort hvis inspektøren skønner det umuligt at reparere skaden.

Force Majeure:

Er en part i mere end 6 måneder forhindret i at opfylde sine forpligtelser, har hver af parterne ret til helt eller delvist at hæve aftalen for så vidt angår leverancer, som skulle have fundet sted under det pågældende tidsrum.

Den part, som vil påberåbe sig ret i henhold til ovenstående, skal opsættelig skriftlig give den anden part meddelelse herom.

Ansvarsfraskrivelse:

DBT er ikke bemyndiget til at foretage rådgivning.

DBT påtager sig i øvrigt ingen ansvar i forbindelse med transport, installation, fyldning og brug af flasken.

Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke DBT fraskriver sig et ansvar. Kunden bør selv tegne forsikring i det omfang, kunden ønsker at sikre sig mod sådanne risici.

Lovvalg og værneting:

Eventuelle tvister mellem DBT og køber afgøres ved Sø- og Handelsretten i København på grundlag af dansk ret.

Juridiske konsekvenser ved kassation af transportabelt trykbærende udstyr:

Afvises/kasseres en flaske/cylinder efter inspektion eller trykprøvning skal den uskadeliggøres/ubrugeliggøres jf. reglerne i de enkelte inspektionsstandarder for transportabelt trykbærende udstyr, under afsnit 13 “Rejection and rendering cylinder unserviceable”.

For Sømløse stålflasker fremgår det af DS/EN 1968:2002/A1:2005 (Seamless steel gas cylinders) afsnit 13.

For Sømløse aluminiumlegeringsgasflasker fremgår det af DS/EN 1802:2002 (Seamless aluminium alloy gas cylinders) afsnit 13.

For Kompositflasker fremgår det af DS/EN ISO 11623:2015 (Composite gas cylinders) afsnit 13.

Flaskerne/cylinderne ubrugeliggøres i tilfælde af kassation ved at der bores huller i flasken/cylinderen, eller på anden måde ubrugeliggøres.

Udfaldet af DBT´s prøvning kan ifølge Bekendtgørelse 685 af 10. juni 2013 & Bekendtgørelse 289 af 24. april 2001 ankes til Arbejdstilsynet.

     2019-02-08

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *